Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky účasti na školení

Základní informace ke školení

Všechna školení se konají v rozmezí od 9 do 14 hodin, pokud není uvedeno jinak. Jsou koncipována pro 10 až 15 osob, v případě některých otevřených kurzů může být účast až 50 osob. K dispozici budete mít školicí materiály. Vyhrazujeme si pouze právo na zrušení školení z organizačních důvodů (např. nemoc lektora). V takovém případě budeme všechny zájemce včas informovat a dohodneme s nimi náhradní termín konání kurzu nebo možnost konzultace.

Objednávka účasti na školení

Na školení se můžete objednat prostřednictvím formuláře, který naleznete u vámi zvoleného tématu v uvedené nabídce aktuálního školení. Dovolujeme si Vás upozornit, že tato objednávka je závazná.

1. V případě objednávky fyzické osoby přihlášku vyplní osoba, která se školení osobně zúčastní.
2. V případě jiných subjektů musí být formulář vyplněn kompetentní osobou oprávněnou jednat jménem společnosti, pro kterou se objednávka vyplňuje.
3. Odesláním formuláře objednávající osoba souhlasí se Všeobecnými podmínkami účasti na školení.

Platební podmínky

1. Poplatek za účast na školení je třeba uhradit dle zaslaných informací k úhradě, které Vám zašleme na Váš e-mail uvedenýv objednávce.
2. V případě neuhrazení celé částky si vyhrazujeme právo na zrušení účasti na školení.
3. Pokud se školení neuskuteční v plánovaném termínu, bude zaplacená částka vrácena na účet zákazníka do 7 pracovních dní od data zrušení školení. Na žádost objednavatele může být částka použita k úhradě jiného školení.

Storno podmínky

Bezplatné zrušení objednávky můžete provést nejpozději 15 pracovních dnů před zahájením školení a musí být potvrzeno písemně. Při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před zahájením školení vám bude účtován storno poplatek ve výši 50%, při neúčasti 100% z ceny kurzu. Zastoupení jiným účastníkem je samozřejmě možné.

Změna termínu ze strany společnosti Česká vzdělávací společnost, s.r.o.

Společnost Česká vzdělávací společnost, s.r.o., si vyhrazuje právo ze závažných důvodů (např. nemoc školitele) školení odvolat. Objednávka se potom převádí na nejbližší možný náhradní termín.
Pokud zákazníkovi termín nevyhovuje, je nutné objednávku zrušit.
Při nízkém počtu přihlášených účastníků může společnost Česká vzdělávací společnost,s.r.o., do 15 kalendářních dnů před začátkem kurzu změnit jeho termín nebo ve výjimečných případech kurz zrušit. V takovém případě může zrušit zákazník objednávku bez jakýchkoliv sankcí.

Přenositelnost

Objednávky i rezervace se vztahují na počet účastníků, a nikoliv na konkrétní osoby. Proto je až do začátku kurzu možná změna jmen účastníků, střídání účastníků během kurzu však možné není. V případě změny účastníků je nutné informovat Českou vzdělávací společnost,s.r.o., (kontaktní osobu) o změně jména kvůli vydávaným certifikátům.

Účast na školení

Na každém školení účastníci podepíší svou účast na prezenční listinu, která bude připravena ve školicí místnosti. Svým podpisem účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených na této prezenční listině pro Českou vzdělávací společnost,s.r.o. Zároveň si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře se účastník seznámí, všechny uvedené údaje budou pravdivé a budou poskytnuty dobrovolně.

Ochrana autorských práv

Nakládání se školicími materiály se řídí podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Pořizování audiovizuálních záznamů během školení je zakázáno.

Vydání certifikátů

Česká vzdělávací společnost,s.r.o., vydává po absolvování kurzu všem účastníkům certifikáty potvrzující absolvování školení. Podmínkou je aktivní účast alespoň na 95 % kurzu. Základní neznalosti ve školené problematice nebo ve vstupních znalostech mohou být důvodem k nevydání certifikátu.

Doba školení

Pokud není smluvně dohodnuto jinak nebo není jinak uvedeno u kurzu, začátky školení jsou v 9 hodin a školení trvá do 15.00 hodin. Na délce a počtu přestávek se domluví školitel se studenty na místě.

Česká vzdělávací společnost,s.r.o.,si vyhrazuje právo provádět změny těchto Všeobecných podmínek účasti na školení. Tyto podmínky jsou platné v době podání žádosti o účast na školení.

      image001             logo igp